വായനയുടെ പ്രസക്തി ഒരു കഥയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു...