ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയപക്ഷിയായി ആദ്യം നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ടത് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ ബസ്റ്റാര്‍ഡിനെയായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ദേശീയപക്ഷിയായി അംഗീകരിച്ചില്ല. അറിയാം ഈ പക്ഷിയെപ്പറ്റി ചില കാര്യങ്ങള്‍

Content highlights : facts about great indian bustard bird was not recognized as a national bird in india