അഹങ്കാരിയായ വലിയ കാറും പാവത്താനായ  ചെറിയ കാറും തമ്മില്‍ ഒരിക്കല്‍ മത്സരയോട്ടം നടത്തി. ചെറിയ കാറിനെ തോല്‍പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച അഹങ്കാരി കാറിന് അവസാനം സംഭവിച്ചതോ...! 

ഇല്ലസ്‌ട്രേഷന്‍ & അനിമേഷന്‍ : ശ്രീലാല്‍ എ.ജി.
 
സ്‌ക്രിപ്റ്റ് : ധനൂജ് ആര്‍.എസ്.
 
ശബ്ദം : ലിജീഷ് കക്കൂര്‍ & ധനൂജ്
 
എഡിറ്റിംഗ് : ബാലു വി.