നമുക്ക് തണലും പക്ഷിയ്ക്ക് കൂടുമാകുന്ന മരത്തിന്റെ കഥ. കുട്ടിയും സൂര്യനും പക്ഷിയുമൊക്കെ മരത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. ആനിമേഷൻ : ബാലു വി.

Content highlights :an animation story about tree for kids