മ്യൂക്കോറെലിസ് എന്ന വകഭേദത്തിലുള്ള ഒരു പൂപ്പൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപൂർവവും പൂർണവുമായ ഫംഗസ് അണുബാധയാണ് മ്യൂക്കോർമൈക്കോസിസ്(ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്). സാധാരണ റിനോ-ഓർബിറ്റൽ-സെറിബ്രൽ മ്യൂക്കോർമൈക്കോസിസ് (ROCM) എന്ന രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൈസോപ്പസ് എന്ന വകഭേദത്തിൽപെട്ട ഫംഗസ് ആണ്.

നാസികാദ്വാരം, മാക്സില്ലറി സൈനസ് എന്നിവയുടെ അണുബാധയായിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്, ഇത് അടുത്തുള്ള ഘടനകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും റിനോ-ഓർബിറ്റൽ-സെറിബ്രൽ മ്യൂക്കോർമൈക്കോസിസ് (ROCM) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.