മംഗലാപുരത്തെ വൈവിധ്യങ്ങളുമായി ഫുഡ്ഗഡി യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇത്തവണത്തെ കൊങ്കണി സ്നാക്സ്, ചുർമുറി എന്നിവയാണ്. ഫുഡ് ഗഡി യാത്ര തുടരാം. Foodഗഡി 15.