കാത്തിരിക്കാന്‍ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായപ്പോള്‍ എഴുതാന്‍ ത്രില്ലായി. തന്റെ ത്രില്ലര്‍ ബുക്കുകളെക്കുറിച്ച് ശ്രീപാര്‍വതി