മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഛായാമരണം എന്ന നോവലിലെ ഒരു ഭാഗം എഴുത്തുകാരന്‍ പ്രവീണ്‍ ചന്ദ്രന്‍ വായിക്കുന്നു..