വി.എച്ച്. നിഷാദിന്റെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള അനിമേഷൻ. അനിമേഷൻ വി. ബാലു. ശബ്ദം പി. പ്രജിത്ത്.