കവിത : ജോജു ഗോവിന്ദ്, അനിമേഷൻ, വര : ശ്രീലാൽ എ.ജി. ശബ്ദം : മൃദുൽ വി.എം., എഡിറ്റിംഗ് : ദിലീപ് ടി.ജി.