ടി. പത്മനാഭന്റെ എഴുത്ത്, വായന, ജീവിതം, വ്യക്തിബന്ധങ്ങള്‍...അദ്ദേഹവുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനഭാഗം.