മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സി. സാന്ദീപനിയുടെ  'ഉറുമ്പിന്റെ മഴ' എന്ന കവിതയുടെ അനിമേഷന്‍ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം. ശബ്ദം: പ്രേം വിനായക്, അനിമേഷന്‍: ബാലു വി.