ആനന്ദ് നീലകണ്ഠനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗം കാണാം.