ഗോവ

വീണ്ടും തിരക്കേറി ഗോവന്‍ കടല്‍ത്തീരങ്ങള്‍ |  ഫോട്ടോ : അരുണ്‍ പുനലൂര്‍