പെരുവണ്ണാമൂഴി അണക്കെട്ടിന്റെ സംഭരണിയുടെ ഭാഗമായ പ്രദേശം

.