പോയ്‌പ്പോയൊരു പൂരക്കാലം-എഴുത്തും ചിത്രങ്ങളും മധുരാജ്


മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവകളും യക്ഷ കിന്നര ഗന്ധര്‍വ്വന്‍മാരും വിരുന്നു കാരായി എത്തുന്ന രാത്രി. ഒരിക്കലും മുടങ്ങാത്ത തന്റെ  ഗംഗാ ആരതിക്ക് അവധി പറഞ്ഞ് ക്ഷേത്രം നടയടച്ച് കാശി വിശ്വനാഥനും ഇങ്ങെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.... ആറാട്ടുപുഴയില്‍ വൈകുണ്ഠസമാനമായ ദേവസമാഗമം.

1/236

2/236

3/236

Arattupuzha pooram

4/236

Arattupuzha pooram

5/236

Arattupuzha pooram

6/236

Arattupuzha pooram

7/236

Arattupuzha pooram

8/236

Arattupuzha pooram

9/236

Arattupuzha pooram

10/236

Arattupuzha pooram

11/236

Arattupuzha pooram

12/236

Arattupuzha pooram

13/236

Arattupuzha pooram

14/236

Arattupuzha pooram

15/236

Arattupuzha pooram

16/236

Arattupuzha pooram

17/236

Arattupuzha pooram

18/236

Arattupuzha pooram

19/236

Arattupuzha pooram

20/236

Arattupuzha pooram

21/236

Arattupuzha pooram

22/236

ndavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

23/236

ndavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

24/236

ndavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

25/236

ndavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

26/236

ndavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

27/236

Peruvanam pooram

28/236

Peruvanam pooram

29/236

Peruvanam pooram

30/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

31/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

32/236

Thrissure pooram

33/236

Thrissure pooram

34/236

Thrissure pooram

35/236

Thrissure pooram

36/236

Thrissure pooram

37/236

Thrissure pooram

38/236

Thrissure pooram

39/236

Thrissure pooram

40/236

Thrissure pooram

41/236

Thrissure pooram

42/236

Thrissure pooram

43/236

Thrissure pooram

44/236

Thrissure pooram

45/236

Thrissure pooram

46/236

Thrissure pooram

47/236

Arattupuzha pooram

48/236

Arattupuzha pooram

49/236

Arattupuzha pooram

50/236

Arattupuzha pooram

51/236

Arattupuzha pooram

52/236

Arattupuzha pooram

53/236

Arattupuzha pooram

54/236

Arattupuzha pooram

55/236

Arattupuzha pooram

56/236

Arattupuzha pooram

57/236

Arattupuzha pooram

58/236

Arattupuzha pooram

59/236

Arattupuzha pooram

60/236

Arattupuzha pooram

61/236

Arattupuzha pooram

62/236

Arattupuzha pooram

63/236

Arattupuzha pooram

64/236

Arattupuzha pooram

65/236

Arattupuzha pooram

66/236

Arattupuzha pooram

67/236

Thrissure pooram

68/236

Thrissure pooram

69/236

Arattupuzha pooram

70/236

Arattupuzha pooram

71/236

Arattupuzha pooram

72/236

Arattupuzha pooram

73/236

Arattupuzha pooram

74/236

Arattupuzha pooram

75/236

Arattupuzha pooram

76/236

Arattupuzha pooram

77/236

Arattupuzha pooram

78/236

Arattupuzha pooram

79/236

Arattupuzha pooram

80/236

Arattupuzha pooram

81/236

Arattupuzha pooram

82/236

Arattupuzha pooram

83/236

Arattupuzha pooram

84/236

Edakkuni uthram vilakke

85/236

Edakkuni uthram vilakke

86/236

Edakkuni uthram vilakke

87/236

Edakkuni uthram vilakke

88/236

Edakkuni uthram vilakke

89/236

Edakkuni uthram vilakke

90/236

Edakkuni uthram vilakke

91/236

Edakkuni uthram vilakke

92/236

Edakkuni uthram vilakke

93/236

Edakkuni uthram vilakke

94/236

Edakkuni uthram vilakke

95/236

Edakkuni uthram vilakke

96/236

Edakkuni uthram vilakke

97/236

Edakkuni uthram vilakke

98/236

Edakkuni uthram vilakke

99/236

Edakkuni uthram vilakke

100/236

Edakkuni uthram vilakke

101/236

Edakkuni uthram vilakke

102/236

Edakkuni uthram vilakke

103/236

Edakkuni uthram vilakke

104/236

Edakkuni uthram vilakke

105/236

Edakkuni uthram vilakke

106/236

Edakkuni uthram vilakke

107/236

Edakkuni uthram vilakke

108/236

Edakkuni uthram vilakke

109/236

Edakkuni uthram vilakke

110/236

Edakkuni uthram vilakke

111/236

Edakkuni uthram vilakke

112/236

Edakkuni uthram vilakke

113/236

Thrissure pooram

114/236

Thrissure pooram

115/236

Thrissure pooram

116/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

117/236

Edakkuni uthram vilakke

118/236

Thrissure pooram

119/236

Thrissure pooram

120/236

nenmara vela

121/236

nenmara vela

122/236

nenmara vela

123/236

nenmara vela

124/236

nenmara vela

125/236

nenmara vela

126/236

nenmara vela

127/236

nenmara vela

128/236

nenmara vela

129/236

nenmara vela

130/236

Edakkuni uthram vilakke

131/236

Edakkuni uthram vilakke

132/236

Edakkuni uthram vilakke

133/236

Edakkuni uthram vilakke

134/236

Edakkuni uthram vilakke

135/236

Edakkuni uthram vilakke

136/236

Edakkuni uthram vilakke

137/236

Edakkuni uthram vilakke

138/236

Edakkuni uthram vilakke

139/236

Edakkuni uthram vilakke

140/236

Edakkuni uthram vilakke

141/236

Edakkuni uthram vilakke

142/236

Edakkuni uthram vilakke

143/236

Edakkuni uthram vilakke

144/236

Edakkuni uthram vilakke

145/236

Edakkuni uthram vilakke

146/236

Edakkuni uthram vilakke

147/236

Edakkuni uthram vilakke

148/236

Edakkuni uthram vilakke

149/236

Edakkuni uthram vilakke

150/236

Edakkuni uthram vilakke

151/236

Edakkuni uthram vilakke

152/236

Arattupuzha pooram

153/236

Arattupuzha pooram

154/236

Arattupuzha pooram

155/236

Arattupuzha pooram

156/236

Arattupuzha pooram

157/236

Arattupuzha pooram

158/236

Arattupuzha pooram

159/236

Arattupuzha pooram

160/236

Arattupuzha pooram

161/236

Arattupuzha pooram

162/236

Arattupuzha pooram

163/236

Arattupuzha pooram

164/236

Arattupuzha pooram

165/236

Thrissure pooram

166/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

167/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

168/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

169/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

170/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

171/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

172/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

173/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

174/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

175/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

176/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

177/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

178/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

179/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

180/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

181/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

182/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

183/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

184/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

185/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

186/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

187/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

188/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

189/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

190/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

191/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

192/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

193/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

194/236

nadavazhiyile ezhunnallippe,Peruvanam pooram

195/236

Thrissure pooram

196/236

Edakkuni uthram vilakke

197/236

Thrissure pooram

198/236

Thrissure pooram

199/236

Thrissure pooram

200/236

Thrissure pooram

201/236

Thrissure pooram

202/236

Thrissure pooram

203/236

Thrissure pooram

204/236

Thrissure pooram

205/236

Thrissure pooram

206/236

Thrissure pooram

207/236

Thrissure pooram

208/236

Thrissure pooram

209/236

Thrissure pooram

210/236

Thrissure pooram

211/236

Thrissure pooram

212/236

Thrissure pooram

213/236

Thrissure pooram

214/236

Thrissure pooram

215/236

Thrissure pooram

216/236

Thrissure pooram

217/236

Thrissure pooram

218/236

Thrissure pooram

219/236

Thrissure pooram

220/236

Thrissure pooram

221/236

Thrissure pooram

222/236

Thrissure pooram

223/236

Thrissure pooram

224/236

Thrissure pooram

225/236

Thrissure pooram

226/236

Thrissure pooram

227/236

Thrissure pooram

228/236

Thrissure pooram

229/236

Thrissure pooram

230/236

Thrissure pooram

231/236

Thrissure pooram

232/236

Thrissure pooram

233/236

Thrissure pooram

234/236

Thrissure pooram

235/236

Thrissure pooram

236/236

Thrissure pooram

 


Also Watch

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Newsletter
Youtube
Telegram

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക.. 

IN CASE YOU MISSED IT
ഗാനമേളയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയില്‍

2 min

എട്ടില്‍ തോറ്റതുകൊണ്ട് കോളേജില്‍ എത്താന്‍ വൈകി; ഇന്നച്ചന്‍ പറഞ്ഞതുകേട്ട് എല്ലാവരും ചിരിച്ചു- അമ്പിളി

Mar 27, 2023


mohanlal, innocent

1 min

പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നസെന്റിനെ ഒരുനോക്ക് കാണാന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തി | VIDEO

Mar 27, 2023


rahul gandhi

1 min

'ബി.ജെ.പി. ബാഡ്ജ് ധരിച്ചുവരൂ';മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനോട് കയര്‍ത്ത രാഹുലിനെതിരേ മുംബൈ പ്രസ്‌ ക്ലബ് 

Mar 26, 2023

Most Commented