prashanth kishor


Mar 21, 2023 #prashanth kishor

Nov 14, 2022 #india

Oct 22, 2022 #prashanth kishor

Oct 9, 2022 #nitish kumar

May 6, 2022 #prashanth kishor

May 5, 2022 #prashanth kishor


Apr 30, 2022 #prashanth kishor

Apr 28, 2022 #rahul gandhi

Apr 27, 2022 #prashanth kishor

Apr 26, 2022 #congress

Apr 20, 2022 #prashanth kishor

Apr 20, 2022 #prashanth kishor


Jun 11, 2021 #prashanth kishor

Dec 10, 2019 #prashanth kishor

May 24, 2019 #prashanth kishor

Most Commented