പത്തനംതിട്ട - ഒക്ടോബര്‍ 05 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പത്തനംതിട്ട-ധന്യ DTS Ph: 2321111 ​െജല്ലിക്കട്ട്‌ (മ 4) 11.00 am, 2.15, 6.00, ..

പത്തനംതിട്ട - സെപ്റ്റംബര്‍ 16 - ഇന്നത്തെ സിനിമ
പത്തനംതിട്ട - സെപ്റ്റംബര്‍ 15 - ഇന്നത്തെ സിനിമ
ഇന്നത്തെ സിനിമ 11/09/19

പത്തനംതിട്ട - ഓഗസ്റ്റ് 20 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പത്തനംതിട്ട-ധന്യ DTS Ph: 2321111 അമ്പിളി (മല-4)11.00 am, 2.15, 6.00, 9.00 pm രമ്യ: A/c Online Booking: www.bookmyshow.com ബട്ട്‌ല ..

പത്തനംതിട്ട - ഓഗസ്റ്റ് 19 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പത്തനംതിട്ട-ധന്യ DTS Ph: 2321111 അമ്പിളി (മല-4)11.00 am, 2.15, 6.00, 9.00 pm രമ്യ: A/c Online Booking: www.bookmyshow.com ബട്ട്‌ല ..

പത്തനംതിട്ട - ആഗസ്റ്റ്‌ 12 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പത്തനംതിട്ട-ധന്യ DTS Ph: 2321111 അമ്പിളി (മല-4)11.00 am, 2.15, 6.00, 9.00 pm രമ്യ: A/c Online Booking: www.bookmyshow.com കൊലൈയുതിർകാലം(ത)11 ..