പത്തനംതിട്ട - ഡിസംബര്‍ 06 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പത്തനംതിട്ട-ധന്യ DTS Ph: 2321111 Panipat (H) 11.00 am,2.15 താക്കോൽ (മ) 6.00 , 9 ..

പത്തനംതിട്ട - നവംബര്‍ 08 - ഇന്നത്തെ സിനിമ
പത്തനംതിട്ട - ഒക്ടോബര്‍ 05 - ഇന്നത്തെ സിനിമ
പത്തനംതിട്ട - സെപ്റ്റംബര്‍ 16 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പത്തനംതിട്ട - സെപ്റ്റംബര്‍ 10 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പത്തനംതിട്ട-ധന്യ DTS Ph: 2321111 സഹോ (മല-4)10.45 am, 2.15, 6.00, 9.00 pm രമ്യ: A/c Online Booking: www.bookmyshow.com സഹോ (മ-2) ..

പത്തനംതിട്ട - ഓഗസ്റ്റ് 30 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പത്തനംതിട്ട-ധന്യ DTS Ph: 2321111 സഹോ (മല-4)10.45 am, 2.15, 5.45, 9.15 pm രമ്യ: A/c Online Booking: www.bookmyshow.com ഇസാക്കിന്റെ ..

പത്തനംതിട്ട - ഓഗസ്റ്റ് 20 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പത്തനംതിട്ട-ധന്യ DTS Ph: 2321111 അമ്പിളി (മല-4)11.00 am, 2.15, 6.00, 9.00 pm രമ്യ: A/c Online Booking: www.bookmyshow.com ബട്ട്‌ല ..

പത്തനംതിട്ട - ഓഗസ്റ്റ് 19 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പത്തനംതിട്ട-ധന്യ DTS Ph: 2321111 അമ്പിളി (മല-4)11.00 am, 2.15, 6.00, 9.00 pm രമ്യ: A/c Online Booking: www.bookmyshow.com ബട്ട്‌ല ..

പത്തനംതിട്ട - ആഗസ്റ്റ്‌ 12 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പത്തനംതിട്ട-ധന്യ DTS Ph: 2321111 അമ്പിളി (മല-4)11.00 am, 2.15, 6.00, 9.00 pm രമ്യ: A/c Online Booking: www.bookmyshow.com കൊലൈയുതിർകാലം(ത)11 ..