വൈദികവിദ്യാര്‍ഥിയുടെ നൃത്തപഠനം,പ്രഭുദേവയ്ക്കായി കൊറിയോഗ്രാഫി;അപകടം തളര്‍ത്താത്ത മനസ്സ്! 

വൈദികവിദ്യാര്‍ഥിയുടെ നൃത്തപഠനം,പ്രഭുദേവയ്ക്കായി കൊറിയോഗ്രാഫി;അപകടം തളര്‍ത്താത്ത മനസ്സ്! 

സദാ ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് ജോയ് എന്ന് എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന സി.എ. ജോയിയ്ക്ക് ..

''നിന്റെ വിളി കേള്‍ക്കാന്‍ ആരുമില്ലെങ്കിലും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ മുന്നേറൂ!..'' 
''നിന്റെ വിളി കേള്‍ക്കാന്‍ ആരുമില്ലെങ്കിലും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ മുന്നേറൂ!..'' 
സ്‌റ്റേജിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്നും മറ്റേയറ്റത്തേക്ക് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണല്ലോ എന്നോര്‍ത്തില്ല
സ്‌റ്റേജിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്നും മറ്റേയറ്റത്തേക്ക് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണല്ലോ എന്നോര്‍ത്തില്ല
'നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്?' ,'സ്‌നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട്!'
'നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്?' ,'സ്‌നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട്!'