ആലപ്പുഴ - ഡിസംബര്‍ 21 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

ഹരിപ്പാട് ലാല്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (ആശിര്‍വാദ്): www.aashirvadcinemas.in 4K ..

ആലപ്പുഴ - ഡിസംബര്‍ 20 - ഇന്നത്തെ സിനിമ
ആലപ്പുഴ - ഡിസംബര്‍ 07 - ഇന്നത്തെ സിനിമ
ആലപ്പുഴ - ഡിസംബര്‍ 06 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

ആലപ്പുഴ - നവംബര്‍ 26 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 കെട്ടിയോളാണ്‌ എന്റെ മാലാഖ (മ) (11.40 AM, 02.15 PM, 7.40, 10.00) ഹെലൻ (മ) (01.45 ..

ആലപ്പുഴ - നവംബര്‍ 24 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 കെട്ടിയോളാണ്‌ എന്റെ മാലാഖ (മ) (10.15, 01.00, 7.40, 10.00) വാർത്തകൾ ഇതുവരെ (മ) ..

ആലപ്പുഴ - നവംബര്‍ 15 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 ജാക്‌ ഡാനിയൽ (മ) (10.00 am,12.50, 4.30 pm,7.10, 10.30 pm) ഹെലൻ (മ) (1.40, 7.35, ..

ആലപ്പുഴ - നവംബര്‍ 09 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 നാല്‌പത്തിയൊന്ന്‌ (മ) (10.00 am,4.00 pm,7.00, 10.00 pm) ആൻഡ്രോയിഡ്‌ ..

ആലപ്പുഴ - നവംബര്‍ 08 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 നാല്‌പത്തിയൊന്ന്‌ (മ) (10.00 am,4.00 pm,7.00, 10.00 pm) ആൻഡ്രോയിഡ്‌ ..

ആലപ്പുഴ - നവംബര്‍ 06 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 Terminator (Dark Fate) (Eng) (10.50 am,1.25 pm,101.10 pm) ആകാശഗംഗ II (മ) (10.20, 4.15, ..

ആലപ്പുഴ - ഒക്ടോബര്‍ 30 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 ബിഗിൽ (ത) (11.45, 3.30, 7.00,10.30 pm) കൈദി (ത) (12.00, 6.45, 9.40 pm) ഹൗസ്‌ഫുൾ ..

ആലപ്പുഴ - ഒക്ടോബര്‍ 26 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 ബിഗിൽ (ത) (9.00,12.20,3.40, 7.10,10.15,10.30 pm) കൈദി (ത) (10.20,3.40, 6.45,9.40 pm) ..

ആലപ്പുഴ - ഒക്ടോബര്‍ 25 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 ബിഗിൽ (ത) (11.35, 3.30, 7.10, 10.30 pm) കൈദി (ത) (11.30, 4.30, 7.25, 10.15 pm) ഹൗസ്‌ഫുൾ ..

ആലപ്പുഴ - ഒക്ടോബര്‍ 23 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 എടക്കാട്‌ ബറ്റാലിയൻ 06 (മ) (10.45, 3.15, 5.30, 10.15 pm) സേഫ്‌ (മ) (10.00, ..

ആലപ്പുഴ - ഒക്ടോബര്‍ 22 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 എടക്കാട്‌ ബറ്റാലിയൻ 06 (മ) (10.45, 3.15, 5.30, 10.15 pm) സേഫ്‌ (മ) (10.00, ..

ആലപ്പുഴ - ഒക്ടോബര്‍ 21 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 എടക്കാട്‌ ബറ്റാലിയൻ 06 (മ) (10.45, 3.15, 5.30, 10.15 pm) സേഫ്‌ (മ) (10.00, ..

ആലപ്പുഴ ഇന്നത്തെ സിനിമ: 14-10-2019

ഹരിപ്പാട് ലാൽ സിനിപ്ലക്സ് (ആശിർവാദ്): www.aashirvadcinemas.in 4K Dolby ATMOS Audi-1: ജോക്കർ (E) (11.30am, 2.30, 6.30, 9.30pm) Audi-2: ..

ആലപ്പുഴ - ഒക്ടോബര്‍ 11 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 വികൃതി (മ) (12.00, 2.25, 7.35 PM) ആദ്യരാത്രി (മ) (12.40, 5.15, 7.50 pm) അസുരൻ (ത) (5 ..

ആലപ്പുഴ - ഒക്ടോബര്‍ 10 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 ജല്ലിക്കട്ട്‌ (മ) (09.25, 1.55, 6.25, 8.30 PM) ആദ്യരാത്രി (മ) (11.20, 5.15, 8.25pm) ..

ആലപ്പുഴ - സെപ്റ്റംബര്‍ 26 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 The Zoyafactor (H) (12.20, 3.30, 7.20) Rambo Last Blood (E) (11.00, 4.10, 10.00 pm) ..

ആലപ്പുഴ - സെപ്റ്റംബര്‍ 25 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 The Zoyafactor (H) (12.20, 3.30, 7.20) Rambo Last Blood (E) (11.00, 4.10, 10.00 pm) ..

ആലപ്പുഴ - സെപ്റ്റംബര്‍ 24 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 The Zoyafactor (H) (12.20, 3.30, 7.20) Rambo Last Blood (E) (11.00, 4.10, 10.00 pm) ..

ആലപ്പുഴ - സെപ്റ്റംബര്‍ 23 - ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888 The Zoyafactor (H) (12.20, 3.30, 7.20) Rambo Last Blood (E) (11.00, 4.10, 10.00 pm) ..