ഗുരുവായൂര്‍: ചൊവ്വല്ലൂര്‍പ്പടി തിരിവ്, മില്ലുംപടി, പാലബസാര്‍, പൂക്കുലകുത്തി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ഒമ്പതു മുതല്‍ അഞ്ചു വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.