തൃപ്രയാർ : ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം തിങ്കളാഴ്ച ആഘോഷിക്കും. മൂന്നുനേരം മേളത്തോടെ ശീവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പ്, ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകം, കളഭച്ചാർത്ത്, രാത്രി വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ്, വിളക്കാചാരം, ഇടയ്ക്കപ്രദക്ഷിണം എന്നിവ നടക്കും. ദേവസ്വം ദേവീദാസൻ തേവരുടെ സ്വർണക്കോലം വഹിക്കും. ഒരു ആന മാത്രമേ എഴുന്നള്ളിപ്പിനുണ്ടാകൂ. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തരണനെല്ലൂർ പടിഞ്ഞാറേ മനയ്ക്കൽ പദ്‌മനാഭൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിക്കും. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചടങ്ങുമാത്രമായേ പ്രതിഷ്ഠാദിന പരിപാടികൾ നടത്തൂ.