കുന്നംകുളം : ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് വനിതാവിങ് വ്യാപാരഭവനിൽ സൗജന്യ യോഗ ക്ലാസ് നടത്തും. ഫോൺ: 9544004553.