പാവറട്ടി കുര്യാക്കോസ് സ്മൃതി ഭവൻ: പി.ടി. കുര്യാക്കോസ് മാസ്റ്റർ മെമ്മോറിയൽ അന്തർദേശീയ പ്രഭാഷണം 10.30.