ഇരിങ്ങാലക്കുട ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഹാൾ: നഗരസഭാ വികസന സെമിനാർ 10.30

പെരിഞ്ഞനം ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ: കെട്ടിടശിലാസ്ഥാപനം 3.00

എസ്.എൻ.പുരം പാപ്പിനിവട്ടം എൽ.പി. സ്കൂൾ: ഉണ്ണികൾക്കൊരു ഊട്ടുപുര ഉദ്ഘാടനം 12.00