തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രം: ആറാട്ട്. നടുവിൽമഠത്തിലേക്ക്‌ ആറാട്ടിനുള്ള യാത്ര വൈകീട്ട് 4.00, തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 8.30, കൊടിയിറക്കൽ 12.30

ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ഹാൾ: കൗൺസിൽ യോഗം 2.00