ചെന്ത്രാപ്പിന്നി കണ്ണംപുള്ളിപ്പുറം ശ്രീനാരായണസമാജം ഹാൾ: പി. ഭാസ്‌കരൻ അനുസ്മരണവും ഗാനസന്ധ്യയും 3.00