കൈരളി (DTS) (Ph: 2332747)

അഞ്ചാം പാതിര 11.15 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm ശ്രീ ഉറി​യടി11.15 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

നിളദർബാർ (ത)11.00 am, 2.30 pm 24 Days 6.15 pmഅങ്ങ്‌ വൈകുണ്ഠപുരത്ത്‌ 9.30 pm

ലെനിൻ സിനിമാസ്‌ബിഗ്‌ ബ്രദർ (മ) 11.00 am, 2.30 pm, 5.45 pm അഞ്ചാം പാതിര (മ)9.00 pm, 11.45 pm

ശ്രീകുമാർ (DTS) (Ph: 2331222) No Show

ശ്രീവിശാഖ് (DTS 2K) ബിഗ്‌ ബ്രദർ (മ)11.15 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

ശ്രീപത്മനാഭ (Ph: 2473999)

ബിഗ്‌ ബ്രദർ (മ) 11.15 am, 2.30 pm, 6.30pm, 9.30 pm

ദേവിപ്രിയ

ഉറി​യടി 11.30am, 2.30 pm

ദർബാർ (ത) 6.00 pm, 9.30 pm

ന്യൂ Screen 1 - ബിഗ്‌ ബ്രദർ (മ)

11.15 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pmScreen 2- ഉറിയടി (മ) 11.15 am, 2.30 pm, 9.30pm

ഹെലൻ 6.30 pmScreen 3- പട്ടാസ്‌ (ത) 11.30 am ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസൻസ്‌ 2.30 pm, 6.30 pm, 9.45 pm

സെൻട്രൽ (Ph: 2462865)

എൻട്രും പതിനാറ്‌11.30 am, 2.30 pm, 6.30 pm, 8.30 pm

കൃപ സിനിമാസ്‌ (DTS) (Ph: 7356333911)

Screen 1: പട്ടാസ്‌ (ത) 9.20 am, 5.15 pm, 10.45 pm

Dolittle (3D) 12.25 pm, 2.50 pm, 8.20 pm Screen 2 ദർബാർ (T) 9.55 am, 4.10 pm ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസൻസ്‌ (മ) 1.15 pm Chhapaak 7.30 pm

Taanji-The Insung Warrior 10.15 pm

ധന്യ ബിഗ്‌ ബ്രദർ (മ)11.15 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

രമ്യ Pattas (T)11.15 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

കലാഭവൻ അഞ്ചാം പാതിര 11.15 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

അജന്തപട്ടാസ്‌ (ത)11.30 am ബിഗ്‌ ബ്രദർ (മ)2.30 pm, 6.30 pm, 10.00 pm

ഏരീസ് പ്ലക്‌സ് - എസ്.എൽ.സിനിമാസ്

(Ph : 8606088800)

Audi 1 - ദർബാർ (ത) 7.00 am, 10.45 am, 2.30 pm, 6.30 pm, 10.30 pmAudi 2- ദർബാർ (ത) 7.05 am

ധമാക്ക (മ) 11.15 am, 4. 15 pm

കെട്ട്യോളാണ്‌ എന്റെ മാലാഖ(മ) 1.45 pm

ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസൻസ്‌ 7.15 pm, 10.15 pm

Audi 3- Good News (H) 11.30 am, 2 .00 pm

അവൻ ശ്രീമാൻ നാരായണൻ (ത) 4.30 pm

പ്രതി പൂവൻകോഴി (മ) 7.45 pm

വലിയപെരുന്നാൾ (മ) 10.00 pm

Audi 4 ദർബാർ (ത) 7.05 am, 8.00 pm

പ്രതി പൂവൻകോഴി (മ) 11.30 am, 2.15 pm

Good News (H) 4.15 pm

ദർബാർ (ത) 8.00 pm

Audi 5 ദർബാർ (ത) 7.05 am, 10.15 am, 3.30 pm, 4.45 pm, 8.00 pm, 11.15 pm

Audi 6 ദർബാർ (ത) 7.05 am, 8.00 pm, 11.15 pm

ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസൻസ്‌ 11.15 am, 1.45 pm

Knives Out (E) 4.15 pm

പേയാട് എസ്.പി. സിനിമാസ്‌ (AC)

(Ph : 2289053) ബിഗ്‌ ബ്രദർ (മ)

11 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.15 pm

വെട്ടുറോഡ്‌ ഹരിശ്രീ (AC-DTS)(Ph : 0471 2755666)

ബിഗ്‌ ബ്രദർ (മ) 11.15 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

പെരിങ്ങമ്മല: അശ്വതി (DTS)(Ph : 2400394)

ജോസഫ്‌ (മ) 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

കാർണിവൽ സിനിമാസ്‌ - സ്പോർട്‌സ്‌ ഹബ്ബ്‌, കാര്യവട്ടം (Ph : 9072530444)

ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസൻസ്‌ (മ) 4.15 pm

അൽ മല്ലു (മ) 11.00 am, 7.00 pm

അഞ്ചാം പാതിര (മ)10.00 am, 11.30 am, 2.30 pm, 3.45 pm, 6.30 pm, 7.15 pm, 9.30 pm, 10.15 pm

ബിഗ്‌ ബ്രദർ (മ)

10.15 am, 12.45 am, 4.00 pm, 6.45 pm, 10 pm

ഉറിയടി (മ) 1.30 pm, 9.45 pm

Dolittle (3D) 1.30 pm

കാർണിവൽ സിനിമാസ് - മാൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ (MOT)

എ ഫോർ ആപ്പിൾ (മ) 10.15 am

ആടയ്‌ (ത) 1.00 pm, 10.00 pm

ജനമൈത്രി (മ)

9.45 am, 1.15 pm, 3.30 pm, 9.10 pm

കടാരം കൊണ്ടേൻ (ത)

9.40 am, 12.20 pm, 4.10 pm, 8.45 pm, 10.25 pm, 11.20 pm

ലുക്കാ (മ) 10.15 am, 10.15 pm

മാർക്കോണി മത്തായി 5.45 pm

18-ാം പടി (മ) 1.20 pm, 4.00 pm

സച്ചിൻ (മ) 12.30 pm, 6.15 pm

സത്യം പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കുമോ (മ)4.40 pm, 7.30 pm ശുഭരാത്രി (മ) 7.20 pm

Spiderman far from Home 3D

1.20 pm, 3.00 pm, 9.30 pm

Super 30 (H) 10.10 am, 7.15 pm

The Lion King (E) 9.30 am, 10.30 pm, 12.00 pm, 12.30 pm, 4.00 pm, 5.00 pm, 6.40 pm, 7.30 pm, 10.10 pm

കാട്ടാക്കട- ശ്രീകാളിദാസ്‌ Mplex(Ph : 0471-2297099)

Audi 1 - അഞ്ചാം പാതിര(മ) (4 shows)

Audi 2 - ബിഗ്‌ ബ്രദർ (മ) (4 shows)

Audi 3 - ഉറിയടി (4 shows)

Audi 4 - ദർബാർ (4 shows)Audi 5 - Al-Mallus (2 shows)

Pattas (T) (2 shows)

Audi 6 - അങ്ങ്‌ വൈകുണ്ഠപുരത്ത്‌ (മ)