കളിയിക്കാവിള- തമീന്‍സ് മാക്സ്(Ph: 0471-2200346)

ഒരു യമണ്ടന്‍ പ്രേമകഥ (മ)

11.00 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.15 pm

കളിയിക്കാവിള-ശ്രീകാളീശ്വരി (Ph: 2200174, 09747188040)

Audi 1 - കടാരം കൊണ്ടേന്‍ (ത)

11.00 am, 2.30 pm, 6.00 pm, 9.30 pm

Audi 2 - The Lion King (E) 11.00 am, 2.30pm, 6.00 pm, 9.30 pm

Audi 3 - തണ്ണീര്‍ മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍ (മ)

11.00 am, 2.30 pm, 6.00 pm, 9.30 pm

Audi 4 - ചില ന്യൂജെന്‍ നാട്ടുവിശേഷങ്ങള്‍ (മ) 11.00 am, 2.30 pm, 6.00 pm, 9.30 pm

Audi 5 - സത്യം പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കുമോ (മ)11.00 am, 2.30 pm, 6.00 pm, 9.30 pm

പടന്താലുംമൂട്-IMP:

തങ്കഭസ്മകുറിയിട്ട തമ്പുരാട്ടി 11.00 amഡിയര്‍ കോമറേഡ് 2.30pm, 6.30 pm,6.30 pm

ആറ്റിങ്ങല്‍ ഗംഗ (Ph: 9287218284) (Sony 4K dolby atmos 3D)

തണ്ണീര്‍ മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍(മ)

11.15 am, 2.15 pm, 6.15 pm, 9.15 pm

ആറ്റിങ്ങല്‍ യമുന (Ph: 04702629973)

ചില ന്യൂജെന്‍ നാട്ടുവിശേഷങ്ങള്‍ (മ) 11.15 , 2.15, 9.15 18-ാം പടി (മ) 6.15

ആറ്റിങ്ങല്‍ കാവേരി (Ph: 0470-2629973)

ഡിയര്‍ കോമറേഡ് (മ)

11.15 am, 2.15 pm, 6.15 pm, 9.15 pm

ആറ്റിങ്ങല്‍ തപസ്യ (2K) :

കടാരം കൊണ്ടേന്‍ (ത)

11.00 am, 2.45 pm, 6.30 pm, 9.45 pm

ആറ്റിങ്ങല്‍ ഡ്രീംസ് A/C-2K (Ph: 2628997)The Lion King (E)11.15 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

തപസ്യ പാരഡൈസ്

തങ്കഭസ്മകുറിയിട്ട തമ്പുരാട്ടി

11.15 am, 3.00 pm, 6.30 pm, 9.45 pm

നെടുമങ്ങാട് സൂര്യ പാരഡൈസ്

സത്യം പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കുമോ 11.00 am

ചില ന്യൂജെന്‍ നാട്ടുവിശേഷങ്ങള്‍ (മ) 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

നെടുമങ്ങാട് സൂര്യ (Ph: 0472-2802223)

പ്രദര്‍ശനമില്ല

നെടുമങ്ങാട് ശ്രീസരസ്വതി

കടാരം കൊണ്ടേന്‍ (ത)1 1.00 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

നെടുമങ്ങാട് റാണി (A/C-4K dolby 3D atmos)

Screen 1 : തണ്ണീര്‍ മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍ (മ) 11.00 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

Screen 2 : ഡിയര്‍ കോമറേഡ്

11.00 am, 2.30, 6.30 pm, 9.30 pm

നെയ്യാറ്റിന്‍കര ശുഭ

ശുഭരാത്രി (മ)2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

പോത്തന്‍കോട് HK സിനിമാസ്(Ph : 0471-2715555)

ഡിയര്‍ കോമറേഡ് 11.15 am, 2.30 pm, 6.15 pm , 09.30 pm

പോത്തന്‍കോട് MT സിനിപ്ലക്‌സ്

Screen 1 തണ്ണീര്‍ മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍(മ)

11.15 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

Screen 2 18-ാം പടി (മ)

6.30 pm, 9.45 pm

വെഞ്ഞാറമൂട് സിന്ധു സിനിമാസ് (AC-2K) (Ph: 0472-2875544)

സത്യം പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കുമോ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30

കാട്ടാക്കട- ജയവിനായക (Ph : 0471-2290867)

Audi 1 : ഡിയര്‍ കോമറേഡ്

11.00 am, 2.15 pm, 6.15 pm, 9.15 pm

Audi 2 : തണ്ണീര്‍ മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍ (മ) 11.15 am The Lion King 11.15am

സ്വരംലയം സിനിമാസ് - കാട്ടാക്കട A/c, 2k (Ph : 9188628546)

സ്വരം : - കടാരം കൊണ്ടേന്‍ (ത)

11.15, 2.15 , 6.15, 9.15

ലയം :സത്യം പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കുമോ11.30 pm, 2.30 pm, 6.30 pm, 9.30 pm