കാട്ടാക്കട : പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയിൽ കാട്ടാക്കട പ്രദേശത്തെ സ്‌കൂളുകൾ മികച്ച വിജയം നേടി. കാട്ടാക്കട കുളത്തുമ്മൽ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ ആനി റേച്ചൽ സയൻസിൽ 1200-ൽ 1200 മാർക്കും നേടി. കുളത്തുമ്മൽ സ്‌കൂളിൽ സയൻസ്, കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗങ്ങളിലായി പരീക്ഷയെഴുതിയ 176 വിദ്യാർഥികളിൽ 172 പേർ വിജയിച്ചു.

25 കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു. 98 ശതമാനം വിജയം നേടി നെയ്യാറ്റിൻകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ സ്കൂൾ രണ്ടാമതെത്തി. കാട്ടാക്കട പി.ആർ. വില്യം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സയൻസിൽ പരീക്ഷയെഴുതിയ 62 വിദ്യാർഥികളിൽ 58 പേരും ഹ്യുമാനിറ്റീസിൽ 70-ൽ 67 പേരും വിജയിച്ചു. 15 പേർക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ഉണ്ട്. പൂവച്ചൽ ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സയൻസിലും കൊമേഴ്സിലുമായി പരീക്ഷയെഴുതിയ 122 വിദ്യാർഥികളിൽ 116 പേർ വിജയിച്ചു. മൂന്നുപേർ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടി. വി.എച്ച്.എസ്.ഇ.യിൽ 79 ശതമാനം വിജയം നേടി. നെയ്യാർഡാം ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ 176 വിദ്യാർഥികളിൽ 149 പേർ വിജയിച്ചു. അഞ്ചുപേർക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടാനായി. കുറ്റിച്ചൽ പരുത്തിപ്പള്ളി ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ സയൻസ്, കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗങ്ങളിലായി 122 വിദ്യാർഥികളിൽ 83 വിദ്യാർഥികൾ വിജയിച്ചു. ഒരാൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടി. വി.എച്ച്.എസ്.ഇ.യിൽ 87 പേരിൽ 68 പേർ വിജയിച്ചു.