ചാക്ക : ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള വെട്ടുകാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒമ്പതു മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചു വരെ വൈദ്യുതിമുടങ്ങും.