തിരുവനന്തപുരം : എൻ.എ.പി.ടി. ഉദിയൻകുളങ്ങരയിൽ ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്‌സ്‌, സി.ആർ.പി.എഫ്‌., ബി.എസ്‌.എഫ്‌., സി.ഐ.എസ്‌.എഫ്‌., ഐ.ടി.ബി.പി., എൻ.ഡി.എ., എം.എൻ.എസ്‌., വിമെൻ മിലിട്ടറി പോലീസ്‌ തുടങ്ങിയ തൊഴിലവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിശീലനം തുടങ്ങുന്നു.

പ്രവേശനത്തിന്‌ ഫോൺ: 9846926686.