പള്ളിക്കൽ : ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പി.ടി.എ. നടത്തുന്ന പ്രീ-പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപികയെ നിയമിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9495238956, 9400534704.