ആറ്റിങ്ങൽ : കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ്‌ പ്രോഗ്രാമിങ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌ (സി.ഒ.പി.എ.) ഐ.ടി.ഐ. കോഴ്‌സിന്‌ അപേക്ഷിക്കാം. പ്ളസ്‌ടു, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക്‌ മുൻഗണന.

ഒരുവർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്‌സിന്‌ എൻ.സി.വി.ടി. അംഗീകാരമുണ്ട്‌. ഡി.സി.എ. പി.ജി.ഡി.സി.എ., ഡേറ്റാ എൻട്രി, ടാലി, ജി.എസ്‌.ടി., ഡി.ടി.പി. എന്നീ കോഴ്‌സുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

വിവരങ്ങൾക്ക്‌: പ്രിൻസിപ്പൽ യു.ടെക്‌. ഐ.ടി.ഐ. പ്രൈവറ്റ്‌ ബസ്‌സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം, ആറ്റിങ്ങൽ. ഫോൺ: 9072881069.