1. ഗൗതം നായർ (വിഴിഞ്ഞം എസ്‌.എഫ്‌.എസ്‌. സ്കൂൾ), 2. മേഘ വി. (ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ, കൊടുങ്ങാനൂർ), 3. ദേവനന്ദ എ.ജെ. (പൂജപ്പുര സെന്റ്‌ മേരീസ്‌ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ), 4. ഗ്രീഷ്‌മ ജി. (സർവ്വോദയ സെൻട്രൽ വിദ്യാലയ നാലാഞ്ചിറ), 5. ഗായത്രി ജി.എം., 6. ലയാ ഷാജി (അലൻഫെൽഡ്‌മാൻ പബ്ലിക്‌ സ്കൂൾ), 7. നന്ദന എം.വി. (ചിന്മയ വിദ്യാലയം, ആറ്റുകാൽ), 8. അഞ്ജന വി.എസ്‌. (നാലാഞ്ചിറ സർവ്വോദയ സെൻട്രൽ വിദ്യാലയം), 9. ദയ എച്ച്‌.ജി. (എം.ജി.എം. പബ്ലിക്‌ സ്കൂൾ, കരിമണൽ), 10. അനഘ ആർ. (പാങ്ങോട്‌ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം), 11. മിഹിർ എച്ച്‌.എസ്‌. നായർ (ആർമി സ്കൂൾ, പാങ്ങോട്‌)