ടെക്‌നോപാർക്കിലെ യു.എസ്.ടി. ഗ്ലോബലിന്റെ പുതിയ കാമ്പസിന് മികവിനുള്ള ലീഡ് ഗോൾഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു. പരിസ്ഥിതിക്ക്‌ ഇണങ്ങിയ രീതിയിലും, മികച്ച സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയതും പരിഗണിച്ചാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് കൗൺസിലാണ് (യു.എസ്.ജി.ബി.സി) ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ എനർജി ആൻഡ് എൺവയോൺമെന്റൽ ഡിസൈൻ (ലീഡ്) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത്. ഊർജ്ജ-ജല ഉപയോഗത്തിലുള്ള കുറവാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. 47.9 ശതമാനം വരെയാണ് ജല ഉപഭോഗത്തിൽ കുറവ് ഉണ്ടായത്. പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ നിർമാണം, കെട്ടിടത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗത്തും ശുദ്ധ വായുവിന്റെ ലഭ്യത എന്നിവയും സർട്ടിഫിക്കേഷന് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു.  ചുറ്റുമുള്ള പച്ചപ്പും, കടൽ സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് കെട്ടിട ഡിസൈൻ.  അപകടകരമായ ബാറ്ററി അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലൈവീൽ യു.പി.എസ്. സംവിധാനവുമുണ്ട്.  
റേഡിയന്റ് കൂളിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഊർജനൈപുണ്യത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള വർദ്ധനവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. നൂറു ശതമാനം മഴവെള്ളസംഭരണമാണ്  യു.എസ്.ടി. ഗ്ലോബൽ തിരുവനന്തപുരം കാമ്പസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത. 740000 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള കാമ്പസിന്  ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്‌ കൗൺസിൽ ഇന്ത്യ സി.എസ്. വേർഷൻ 1-ൽ ഗോൾഡ് റേറ്റിങ്ങാണ്. നിലവിൽ 3000 ജീവനക്കാരാണ് ഈ കാമ്പസിലുള്ളത്. 36 ഏക്കറിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കാമ്പസിൽ  7800 ജീവനക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകും.