നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ആറാട്ടുത്സവം ഒന്നാം ദിവസം. കൊടിയേറ്റ് രാവിലെ 8.15, ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30

ഇരുമ്പിൽ പുളിയിൻകീഴ് ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: കാളിയൂട്ട് പറണേറ്റും മീനഭരണി നേർച്ചത്തൂക്ക ഉത്സവവും പതിന്നാലാം ദിവസം. ആറാെട്ടഴുന്നള്ളിപ്പ് വൈകീട്ട് 6.00

കോട്ടുകാൽ ഊരൂട്ടുവിള ദേവിവിലാസം ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: ഊട്ട് ഉത്സവം പത്താം ദിവസം. ഭദ്രകാളിപ്പാട്ട് രാവിലെ 8.00

കുറ്റിയായണിക്കാട് ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: മീനഭരണി ഉത്സവം നാലാം ദിവസം. തിരുമുടിയും വിളക്കും എഴുന്നള്ളത്ത് രാത്രി 11.45

നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്ര ഗ്രന്ഥശാല ഹാൾ: വിശ്വസംസ്കൃത പ്രതിഷ്ഠാനത്തിന്റെ സംസ്കൃത പഠനക്ലാസ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00