മാരായമുട്ടം നീലകേശി ക്ഷേത്രം: പറണേറ്റ് ഉത്സവം. ദേവീമാഹാത്മ്യ പാരായണം രാവിലെ 8.00, പൂജ, എഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 11.00

ഇരുമ്പിൽ പുളിയിൻകീഴ് ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: കാളിയൂട്ട് പറണേറ്റും, മീനഭരണി നേർച്ച തൂക്ക ഉത്സവവും. ലളിതസഹസ്രനാമാർച്ചന വൈകീട്ട് 5.30, എഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 10.00

കോട്ടുകാൽ ഊരൂട്ടുവിള ദേവിവിലാസം ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: ഊട്ട് ഉത്സവം ഒൻപതാംദിവസം. ഭദ്രകാളിപ്പാട്ട് രാവിലെ 8.45, ഭജന രാത്രി 7.30

കുറ്റിയായണിക്കാട് ഭദ്രകാളിദേവീ ക്ഷേത്രം: മീന ഭരണി ഉത്സവം. ദീപാരാധന വൈകീട്ട് 6.00, തിരുമുടിയും വിളക്കും എഴുന്നള്ളത്ത് രാത്രി 11.45