മാരായമുട്ടം നീലകേശി ക്ഷേത്രം: പറണേറ്റ് ഉത്സവം പത്താം ദിവസം. പൂജ, ദീപാരാധന, പുഷ്പാഭിഷേകം വൈകീട്ട് 6.30, പൂജ, എഴുന്നള്ളിപ്പ് രാത്രി 11.00

ഇരുമ്പിൽ പുളിയിൻകീഴ് ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: കാളിയൂട്ട് പറണേറ്റും, മീനഭരണി നേർച്ചത്തൂക്ക ഉത്സവവും പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം.

ഇരുമ്പിലിൽ നിറപറയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത് രാവിലെ 7.00, പൂജ വൈകീട്ട് 6.30

കോട്ടുകാൽ ഊരൂട്ടുവിള ദേവിവിലാസം ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: ഊട്ട് ഉത്സവം എട്ടാം ദിവസം. കൊടിക്കീഴിൽ പൂജ വൈകീട്ട് 6.30, കളംകാവൽ രാത്രി 7.30

കുറ്റിയായണിക്കാട് ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രം: മീന ഭരണി ഉത്സവം രണ്ടാം ദിവസം. ദീപാരാധന വൈകീട്ട് 6.00, തിരുമുടിയും വിളക്കും എഴുന്നള്ളത്ത് രാത്രി 11.45