ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൗഡിക്കോണം കരിയം പുരുത്തുവിള ചിത്രാഭവൻ: ഭദ്രാ തോറ്റംപാട്ട് സമിതിയുടെ പതിനഞ്ചാം ബാച്ചിന്റെ തോറ്റംപാട്ട് അരങ്ങേറ്റം 6.30

കോട്ടയ്ക്കകം അഭേദാശ്രമം: ഭജന 7.00