ഒരേയൊരു ഭൂമി

5th June 2022
WORLD ENVIRONMENT DAY

പ്രപഞ്ചത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് താരാപഥങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്,
എന്നാൽ ഒരു ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ.

...

Articles

...
...
...
...

Videos