സ്വർഗം തുറന്ന് സിം​ഗപ്പുർ

THE LAND OF OPPORTUNITIES

സിംഗപ്പുർ വിനോദ സഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ചും സന്ദർശിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജെമിനി ടൂർ ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഡയറക്ടർ വിപിൻ മുണ്ടിയത്ത് സംസാരിക്കുന്നു.

സിം​ഗപ്പുർ ചിത്രങ്ങൾ