ആഘോഷമായി ആരാധകർ

ലോകകപ്പിന്റെ ലഹരിയിലാണ് ആരാധകർ. ഓരോ സ്റ്റേഡിയത്തിലും ഈ ആരാധകർ ഒരുക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ ഒരു ലോകകപ്പ് കൂടിയാണ്. ചിത്രങ്ങൾ: എ.പി.

AP18175418582845.jpg
ആഘോഷമായി ആരാധകർ
AP18175412447945.jpg
ആഘോഷമായി ആരാധകർ
AP18175408077011-(1).jpg
ആഘോഷമായി ആരാധകർ
AP18175408328544.jpg
ആഘോഷമായി ആരാധകർ
AP18175409208123.jpg
ആഘോഷമായി ആരാധകർ
AP18175409342845.jpg
ആഘോഷമായി ആരാധകർ
AP18175417188225-(1).jpg
ആഘോഷമായി ആരാധകർ
AP18175414413927.jpg
ആഘോഷമായി ആരാധകർ
AP18175420703322.jpg
ആഘോഷമായി ആരാധകർ