ആരാധകരുടെ തീരാത്ത കാഴ്ചകൾ

ലോകകപ്പ് വേദയിൽ ആരാധകർ ഒരുക്കുന്നത് തീരാത്ത കാഴ്ചകളാണ്. ചിത്രങ്ങൾ: എ.പി

AP18172523090409.jpg
ആരാധകരുടെ തീരാത്ത കാഴ്ചകൾ
AP18172523113050.jpg
ആരാധകരുടെ തീരാത്ത കാഴ്ചകൾ
AP18172523554616-(1).jpg
ആരാധകരുടെ തീരാത്ത കാഴ്ചകൾ
AP18172523731408-(2).jpg
ആരാധകരുടെ തീരാത്ത കാഴ്ചകൾ
AP18172531621643.jpg
ആരാധകരുടെ തീരാത്ത കാഴ്ചകൾ
AP18172595078612.jpg
ആരാധകരുടെ തീരാത്ത കാഴ്ചകൾ
980277416.jpg
ആരാധകരുടെ തീരാത്ത കാഴ്ചകൾ
980328272.jpg
ആരാധകരുടെ തീരാത്ത കാഴ്ചകൾ
jsaeu0pxr6xzs3qeyrgl.jpg
ആരാധകരുടെ തീരാത്ത കാഴ്ചകൾ
980320212.jpg
ആരാധകരുടെ തീരാത്ത കാഴ്ചകൾ
980322182.jpg
ആരാധകരുടെ തീരാത്ത കാഴ്ചകൾ
980378488.jpg
ആരാധകരുടെ തീരാത്ത കാഴ്ചകൾ