എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലെ നൂതനപ്രവണതകളിലൂന്നി കുതിപ്പു തുടരാൻ സെയ്ന്റ്ഗിറ്റ്‌സ്


.

ഓരോ വർഷവും നിരവധി മാറ്റങ്ങളും ട്രെൻഡുകളും ഗതിനിർണയിക്കുന്ന മേഖലയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഫലമായി ധാരാളം പുതിയ പഠനമേഖലകൾ നിരന്തരം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ട്രെയിനിങ്ങിലും ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനിലും, പുതുതലമുറ സംവിധാനങ്ങളും രീതികളും ആശയങ്ങളും അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ആഗോളതലത്തിലും ദേശീയതലത്തിലുമുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, വിദ്യാഭ്യാസരീതിയും സമീപനവും നവീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭാവിയുടെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ കഴിയുകയുള്ളു. കാലാനുസൃതമായി ഉചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കരിക്കുലത്തിലും സിലബസിലും ഓട്ടോണോമസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും അതിന് മടിച്ചു നീക്കുകയാണ്. നിരന്തരം വ്യാവസായികലോകത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു മാറ്റം വരുത്തുന്ന പാഠ്യപദ്ധതിയും പഠന ശൈലിയിലെ വൈവിധ്യവും കൈമുതലാക്കി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സെയ്ന്റ്ഗിറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന നേട്ടങ്ങളുമായി മികവിന്റെ പടവുകൾ നിരന്തരം കയറുകയാണ്.

പഠനശാഖകൾക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ
ഓട്ടോണോമി (സ്വയംഭരണം) ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങളിലൊന്നായ സെയ്ന്റ്ഗിറ്റ്‌സ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എ.പി.ജെ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളോജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എൻജിനീയറിങ് പഠന ശാഖകൾക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്‌സ് (ഐ.ഇ) അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭിച്ച കലാലയമാണിത്. അഞ്ച് എൻജിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചുകൾക്കും, എം. സി. എ, എം.ബി.എ കോഴ്‌സുകൾക്കും നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷന്റെ (എൻ. ബി. എ) അംഗീകാരം ആറ് വർഷത്തേയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. B Tech, M Tech, Integrated MCA, MCA, MBA എന്നീ കോഴ്സുകളാണ് സെയ്ൻറ്ഗിറ്റ്സ് കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ നടന്നുവരുന്നത്. കൂടാതെ, സാങ്കേതിക-മാനേജ്മെൻറ് വിഷയങ്ങളിൽ മുപ്പതോളം അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എ.പി.ജെ അബ്ദുൽകലാം സാങ്കേതികസർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഈ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട്. പഠനശാഖകൾക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിലുള്ള തൊഴിൽലഭ്യത പതിന്മടങ്ങ് വർധിക്കുന്നുവെന്നത് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. തികച്ചും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ മേഖലയിൽ തങ്ങളുടേതായ ഇടം നേടുക മാത്രമല്ല 'ലേൺ ഗ്രോ എക്സൽ'എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻറെ ആപ്തവാക്യം അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് മികവിന്റെ പുതിയ പന്ഥാവുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സെയ്ന്റ്ഗിറ്റ്സ്.

പുതുതലമുറ കോഴ്‌സുകൾ, ട്വിന്നിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ
ഹാൻഡ്‌സ് ഓൺ ട്രെയിനിംഗിന്റെയും പരമ്പരാഗത ക്ലാസ്‌റൂം പഠനത്തിന്റെയും സമന്വയമാണ് ആധുനികകാലത്തെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടത്. ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളും അത്യാധുനിക ഗവേഷണ ലാബുകളും അവരുടെ കഴിവുകളും ആശയഗ്രഹണശേഷിയും നൈപുണ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തി, പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇൻഡസ്ട്രി എന്നീ മേഖലകളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ആശയങ്ങൾ എന്നിവ മനസിലാക്കി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറ്റവും കാലികമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനങ്ങളിൽ അവഗാഹം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സെയ്ന്റ്ഗിറ്റ്‌സ് കോഴ്‌സുകൾ പതിവായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും പുതുതലമുറ കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകൾക്ക് പുറമേ റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ, ഫുഡ് ടെക്നോളജി, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾ എന്നിവ ആരംഭിച്ചത് അതിനു തെളിവാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിതമായ സെയ്ൻറ്ഗിറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് (എ.ഐ. & എം. എൽ), ഏതു കോഴ്‌സിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിർമിതബുദ്ധി, മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നീ അതിവേഗം വളരുന്ന മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്തെ മുൻനിര സർവകലാശാലയായ അമേരിക്കയിലെ ലോവലിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മസാച്ചുസെറ്റ്സുമായി ചേർന്ന് പഠന മേഖലയിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടുവാൻ ഉതകുന്ന ട്വിന്നിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ അവസരങ്ങളുടെ പുതുലോകം തുറക്കുന്നു.

സുസജ്ജമായ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്
ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ ഓൺലൈൻ മോഡിലായി മാറിയെന്നതാണ് ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനിൽ പുതിയതായി വന്ന കാതലായ മാറ്റം. കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ പുതിയ നിയമനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയ കമ്പനികൾ, ഇൻഡസ്ട്രി സജീവമായതോടെ കൂടുതൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നതായി ട്രെൻഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മത്സരാരാധിഷ്ഠിതമായ ലോകത്ത് വിജയം ഉറപ്പിക്കുവാൻ പ്രാഥമികമായ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് പുറമേ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർഥികൾ മറ്റ് കഴിവുകളും നൈപുണ്യങ്ങളും ആർജിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. വിദഗ്ധരായ സെയ്ന്റ്ഗിറ്റ്‌സ് പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ടീം നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്, പ്രൊഫഷണൽ റൈറ്റിംഗ്, ബയോഡേറ്റ തയ്യാറാക്കൽ തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ് സ്‌കില്ലുകൾ വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വപാടവം, ടീം വർക്ക്, ആശയവിനിമയശേഷി എന്നിവയുടെ വികസനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. സോഫ്റ്റ്വെയർ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, പല കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിലും കമ്പനികൾക്കാവശ്യം അഭിരുചിയോടൊപ്പം, പുതിയ ടൂളുകളിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുമുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ പരിചയവും അവഗാഹവുമാണ്. പഠനത്തോടൊപ്പം കോളേജിൽ ഓരോ വർഷവും വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ആഡ്-ഓൺ കോഴ്‌സുകളും വർക്ഷോപ്പുകളും സെമിനാറുകളും ഹാക്കത്തോണുകളും കമ്പനികൾക്ക് മുന്നിൽ സെയ്ന്റ്ഗിറ്റ്‌സ് വിദ്യാർഥികളുടെ റേറ്റിങ് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച കമ്പനികളിൽ ഉയർന്ന പൊസിഷനുകളിൽ ജോലി ലഭിക്കുവാൻ വിദ്യാർഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന സുസജ്ജമായ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് വഴി ഇരുനൂറിലധികം കമ്പനികളിൽ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി വിദ്യാർഥികൾ ജോലി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ആർമി, ഇന്ത്യൻ നേവി, എംആർഎഫ്, ഇൻഫോസിസ്, ഐ.ടി.സി, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് മിടുക്കരായ വിദ്യാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഐ.ബി.എം, ടി.സി.എസ്, ഈ.വൈ, ഡെലോയിറ്റ്, മാർലാബ്സ്, വിപ്രോ, എസ്.എ.പി ലാബ്സ്, ആമസോൺ, യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബൽ, കോഗ്നിസൻറ്, മഹീന്ദ്രാ, ടാറ്റാ ELXSI, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് തുടങ്ങി ലോക വ്യാവസായിക രംഗത്തെയും രാജ്യത്തെയും മുൻനിര കമ്പനികൾ വിദ്യാർഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുവരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം അറുനൂറോളം പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫറുകളാണ് കോളേജിലെ വിദ്യാർഥികൾ നേടിയത്.

ഇന്നവേഷൻ സെൻറർ, ഫാബ് ലാബ്
വിദ്യാർഥികളുടെ ഇടയിലെ പുതിയ ആവേശമായ സംരംഭകത്വവും (എന്റർപ്രണർഷിപ് ) നൂതന ആശയങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദൗത്യം ആരംഭകാലം മുതൽ കോളേജ് പിന്തുടർന്നുവരുന്നു. വിവിധ ഇൻഡസ്ട്രികളുമായി യോജിച്ചു നടത്തുന്ന സൃഷ്ടി എന്ന ദേശീയ തലത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട് പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എല്ലാ വർഷവും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഭകൾ ക്യാമ്പസിലെത്തുന്നു. ബിസിനസ് അഭിരുചിയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഇന്നവേഷൻ സെൻറർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചവയിലൊന്നായി മാറി ഇൻകുബേറ്റർ പദവിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ, കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അംഗീകാരമുള്ള ഇൻറർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ലാബും ലോകപ്രശസ്തമായ എം.ഐ.റ്റി.യുടെ സഹകരണമുള്ള ഫാബ് ലാബും വിദ്യാർഥികളെ നവീന ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഏജൻസിയായ എഫ്.എസ്.എസ്.എ-യുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് സെയ്ൻറ്ഗിറ്റ്സ്.

വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിൽ പോലും പുലർത്തുന്ന ഗുണനിലവാരമാണ് സെയ്ന്റ്ഗിറ്റ്സിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ അടിസ്ഥാനപാഠം. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച ഓട്ടോണോമി പദവി, ഇൻഡസ്ട്രിക്കനുയോജ്യമായ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കിയെന്ന് സെയ്ന്റ്ഗിറ്റ്സ് ഡയറക്ടർ തോമസ്.ടി. ജോൺ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഓട്ടോണോമസ് പദവിയിലൂടെ ലഭ്യമായ ഫ്ളെക്സിബിലിറ്റിയിലൂടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി കൂടുതൽ ശക്തമായ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതുവഴി ഇന്റേൺഷിപ്പുകളും പ്ലേസ്മെന്റുകളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സെയ്ന്റ്ഗിറ്റ്സിനു സാധിക്കുന്നു. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ മികച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠന ചെലവുകളുടെ ആയാസം കുറയ്ക്കാനായി നിരവധി സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ വർഷങ്ങളായി നൽകിവരുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സെയ്ൻറ്ഗിറ്റ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ മാതൃകാപരവും സമൂഹത്തിന് ഗുണപ്രദവുമാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
ഫോൺ - 91 481 2430349, 2436169, 2436170
ഇമെയിൽ - mail@saintgits.org
വെബ്സൈറ്റ്- https://saintgits.org

Content Highlights: Saintgits College of Engineering

ഇത് പരസ്യ ഫീച്ചറാണ്. മാതൃഭൂമി.കോം ഈ പരസ്യത്തിലെ അവകാശവാദങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. പരസ്യത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് ഉപോദ്ബലകമായ വസ്തുതകൾ പരസ്യദാതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം മാത്രം ഇടപാടുകൾ നടത്തുക. പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. (feedback@mpp.co.in)

Also Watch

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Youtube
Telegram

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക.. 

IN CASE YOU MISSED IT
priya-varghese

1 min

പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനത്തിന് ഗവർണറുടെ സ്റ്റേ; വി.സിക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

Aug 17, 2022


shane warne

1 min

'വോണുമായി ഞാന്‍ ഡേറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു, ബന്ധം രഹസ്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു'

Aug 17, 2022


Civic Chandran

1 min

ലൈംഗിക പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രംധരിച്ചു; സിവിക് ചന്ദ്രന്‍ കേസില്‍ പരാതിനിലനില്‍ക്കില്ലെന്ന് കോടതി

Aug 17, 2022

Most Commented