തിരുവല്ല മണ്ഡലത്തില്‍ കിഫ്ബി വഴി നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാണാം.