പൂരം പൊടിപൂരം...

തൃശ്ശൂര്‍ പൂരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ദൃശ്യങ്ങള്‍. ഫോട്ടോ: സനൂപ്. കെ

IMG_8259.JPG
IMG_8142.JPG
IMG_8150.JPG
IMG_8155.JPG
IMG_8160.JPG
IMG_8213.JPG
IMG_8223.JPG
IMG_8232.JPG
IMG_8255.JPG
IMG_8273.JPG