സ്വച്ഛന്ദം പനയോലമേല്‍ കുറുകിടും നാരായമാം ചഞ്ചുവാല്‍ സ്വച്ഛം രാമകഥാമൃതം ജനതതി- യ്ക്കാര്‍താന്‍ പകര്‍ന്നേകിയോ, പ്രച്ഛന്നപ്രിയ കൈരളിയ്ക്കു സദൃശ്യം രഞ്ജിച്ചു തുഞ്ചത്തെഴു- ത്തച്ഛന്‍തന്‍ കരവല്ലിമേലരുളിയോ- രാ പൈങ്കിളിയ്ക്കായ് തൊഴാം - വൈലോപ്പിള്ളി
Stories
SHOW MORE
Radio Ramayanam
SHOW MORE