സമൂഹ നോമ്പുതുറ ഇല്ലെങ്കിലും നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് വിളമ്പുകയാണ് സമീറ. സമീറയുടെ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങള്‍ സമൃദ്ധമാണ്...