മീശാമാര്‍ജാരനും  വിക്രുവും ദുര്‍ബലനും കുഞ്ചൂസും മല്ലുവും വില്ലുവും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കുന്ന ചിരിയുടെ പൊടിപൂരം കാണാം... ആസ്വദിക്കാം.